Vacature: Lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht (0,6 fte)

Vacature: Lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht (0,6 fte)

Uiterste sollicitatiedatum: 16-03-2016

Draagt u bij aan onze maatschappij door een eigen onderzoeksprogramma gericht op het ondersteunen van professionals en vrijwilligers bij het bevorderen van participatie van burgers?

Hogeschool Utrecht wil bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden meedoet en meetelt. Dit door zich te ontwikkelen als University of Applied Sciences (UAS) vanuit het concept van Leven Lang Leren in sterke verbinding met de regio. Het versterken van de driehoek Onderwijs, Onderzoek en Beroepenveld, het verder verbeteren van de kwaliteit en het rendement van ons onderwijs, het gaan voor een goed tot uitstekend resultaat bij de accreditaties van onze opleidingen en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met duidelijke impact op het beroepenveld, vormen samen de kern van onze UAS ambitie. Ons Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en haar lectoraten spelen hierin een belangrijke rol. De impact van de vanuit de politiek ingezette omslag van beschermende verzorgingsstaat naar activerende participatiesamenleving heeft een grote impact op onze maatschappij. Het is bovendien een ontwikkeling die zich de komende jaren versterkt zal voortzetten vanwege onder andere de Participatiewet, de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten, de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de invoering van Passend Onderwijs en de introductie van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Ook andere ontwikkelingen zoals de gevolgen van de recente economische crisis, de toegenomen maatschappelijke kloof tussen mensen e.d. hebben impact op de mate van participatie van – en het samenspel  tussen – burgers. Binnen deze maatschappelijke dynamiek wil het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling een sleutelrol spelen daar waar het gaat om het versterken van de rol van professionals en vrijwilligers bij het bevorderen van deze participatie en dit samenspel. Vanwege het doorschuiven van de huidige lector naar een andere functie binnen de organisatie, is er een vacature ontstaan. Dit biedt een mooie kans voor jou om als inhoudelijk boegbeeld en kwaliteit- en resultaatgerichte leider met visie bij te dragen aan het succesvol realiseren van de ambities van het lectoraat, het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de HU als geheel.

Het lectoraat
Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie zijn nagenoeg alle lectoraten betrokken bij onderzoek op het gebied van participatie en maatschappelijke ontwikkeling. Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doet specifiek onderzoek naar de vraag hoe professionals en vrijwilligers de participatie van burgers kunnen bevorderen. De afgelopen jaren heeft het lectoraat diverse onderzoeks- en ontwikkelprojecten uitgevoerd om (participatie)problemen van burgers te verminderen en – vooral – te voorkómen. De onderzoekslijnen van het lectoraat sluiten direct aan bij de netwerken, waarin het lectoraat de afgelopen jaren duurzaam en op een organische manier is ingebed. Bovendien stellen ze het lectoraat binnen het KSI in staat om zowel onderscheidend te zijn als interdisciplinaire nieuwe verbindingen aan te gaan met de overige lectoraten. Het betreft de volgende onderzoekslijnen: 1) Opgroeien als samenspel (op het vlak van maatschappelijk opvoeden) In deze onderzoekslijn onderzoekt het lectoraat de pedagogische samenhang in wijken. Op papier wordt vaak gesproken van verbindende omgevingen, integrale benaderingen en doorlopende leerlijnen. Maar in hoeverre zijn die ook al aanwezig in de praktijk? Hoe kunnen verenigingen, brede scholen, vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang of integrale kindcentra de opgroei- en ontwikkelkansen van kinderen versterken? Hoe kan eventuele handelingsverlegenheid bij de opvoeders worden tegengegaan? 2) Vormen van zelforganisatie (op het vlak van samenlevingsopbouw nieuwe stijl) In deze onderzoekslijn proberen we inzichtelijk te maken welke vormen van zelforganisatie er zijn. Alternatieve termen die worden gebruikt zijn burgerkracht, civil society, vrijwillige samenwerking, eigen kracht of open en collaboratieve platforms. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze vormen van zelforganisatie? In hoeverre ontstaan er nieuwe kansen voor burgers? Deze onderzoekslijn gaat verder over de mogelijkheden om zelforganisatie door burgers te versterken. Hoe kun je burgerkracht en zelforganisatie een positieve impuls geven? Wat is de rol van sociale professionals daarbij en hoe kunnen bijvoorbeeld de overheid of het bedrijfsleven ondersteunen? 3) Sport en Samenleving (over de sociale functie van sport) Sport verbroedert, is gezond en bovendien belangrijk voor de vorming en opvoeding van jongeren. Maar onder welke voorwaarden is dat het geval? Onsportief gedrag, discriminatie en agressie geven aan dat het in de sport ook mis kan gaan. Binnen de onderzoekslijn Sport en Samenleving onderzoeken we de betekenis van sport voor de samenleving. Hoe participeren mensen in of door sport? Wat is de sociale en pedagogische functie daarvan? Hoe kan die functie worden versterkt? De overeenkomst tussen de drie onderzoekslijnen is dat ze gericht zijn op het evalueren en verbeteren van maatschappelijke interventies, bedoeld om sociale problemen te voorkómen. De bijdrage van het lectoraat aan het hbo-onderwijs en -beroepenveld, ligt vooral op het snijvlak van de drie onderzoekslijnen, en dus op het snijvlak van domeinen als educatie & welzijn en bijvoorbeeld sport, welzijn & overige sectoren. De focus van het lectoraat bij de vorming, deskundigheidsbevordering en professionalisering van beroepen ligt om die reden met name bij nieuwe beroepen, zoals bredeschoolwerkers, sociaal makelaars, sportbuurtcoaches en verenigingsondersteuners. Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling neemt deel in diverse relevante regionale en nationale netwerken en werkt samen met strategische samenwerkingspartners en organisaties op het vlak van onder meer educatie, sport, samenlevingsopbouw en schulden. De komende jaren wil het lectoraat deze netwerken versterken en verder uitbreiden.

Werkzaamheden
U geeft samen met de bijzonder lector vorm aan een eigen onderzoeksprogramma rondom het thema Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact ten aanzien van dit thema. U vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodische aanpakken, opleidingsstrategieën, innovatieve programma’s voor en samen met de beroepspraktijk als ook beroepscompetenties. U zorgt voor de borging en verdere ontwikkeling van de kenniskring rondom het lectoraat, zorgt voor de gewenste publiciteit, werft opdrachtgevers voor uw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Met uw onderzoek en kenniscirculatie draagt u bij aan integrale kwaliteitsverbetering binnen het publieke domein en aan het verstevigen van de driehoek praktijk (organisatie en professionals in het publieke domein), onderwijs (curriculuminnovatie) en onderzoek (multidisciplinaire aanpak). Dit haakt aan bij de (gewenste) ontwikkelingen in het onderwijs en de beroepspraktijk en zorgt tegelijkertijd voor innovatie van die beroepspraktijk. Het lectoraat zal daarmee zijn positie in de driehoek van onderwijs-onderzoek-praktijk verder bestendigen en uitbouwen. Bij overige werkzaamheden kunt u denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van uw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het uitbreiden van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Uiteraard draagt u naast uw eigen onderzoeksprogramma ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de instituten en de HU als geheel. Een belangrijke voorgenomen organisatieontwikkeling binnen de HU, waaraan u in uw rol als lector mede invulling zult geven, is het opheffen van de faculteitsstructuur ten behoeve van het flexibeler kunnen inspelen op de ontwikkelingen in het beroepenveld en het verbeteren van de horizontale samenwerking tussen instituten, lectoraten e.d. binnen de HU.

Profiel
U bent een gezaghebbende academicus, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevante studie. De voorkeur gaat uit naar een sociale wetenschapper, met kennis, ervaring en sterke affiniteit met vraagstukken op het gebied van participatie en maatschappelijke ontwikkeling, in het bijzonder met de thema’s die horen bij de drie hierboven genoemde onderzoekslijnen. U heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het domein en ervaring met het uitvoeren en begeleiden van toegepast onderzoek en het ontwerpen van methodieken op het terrein van het ondersteunen van deze ontwikkelingen. U bent een stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met media. Daarbij schuwt u het debat en (waar nodig) gedurfde uitspraken niet, maar houdt u wel altijd oog voor een constructieve bijdrage aan de praktijk en het behoud van relaties in het werkveld. Tevens heeft u uw inhoudelijke expertise via publicaties in zowel vak- als academische literatuur weten te dissemineren en valoriseren.  Door uw relevante netwerk, kennis en vaardigheden bent u in staat te fungeren als boegbeeld van het lectoraat. U heeft zowel academische banden als goede connecties in de praktijk. U heeft plezier in het overdragen van kennis en bent daarbij inspirerend naar beroepskrachten, docenten en studenten. U vindt het een uitdaging om vanuit het lectoraat te werken aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs met als resultaat de continue verbetering van het onderwijsproces en -assortiment. Daarom vragen wij dat u zicht heeft op ontwikkelingen binnen het HBO onderwijs en een duidelijke visie hierop heeft. U vindt het leuk met andere lectoren in het KSI samen te werken en gezamenlijke onderzoeksprojecten te initiëren, acquireren en uit te voeren. U bent een teambuilder. U kunt leiding geven aan een team van docent-onderzoekers (allen parttime verbonden aan het lectoraat) en hen ondersteunen en faciliteren in hun ontwikkeling. U bent in staat het lectoraat verder inhoudelijk te laten ontwikkelen en groeien. Als lector bent u een van de leiders binnen onze faculteit. Dit vraagt naast expertkennis en uitstekende onderzoeksvaardigheden ook om leiderschapscompetenties als resultaatgerichtheid, strategische visie, samenwerken en integriteit. Daarnaast zijn ondernemerschap, plannen en organiseren, communicatieve vaardigheden, coachende en verbindende vaardigheden belangrijke competenties in deze rol.

Werkplek
Op de huidige Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) studeren ongeveer 8.000 studenten en zijn circa 400 medewerkers werkzaam. De opleidingen van de FMR zijn ondergebracht in vijf onderwijsinstituten, te weten Arbeid & Organisatie, Ecologische Pedagogiek, Recht, Social Work, en Veiligheid. Naast bachelor onderwijs wordt er op de FMR de Master Pedagogiek en de Master Forensisch Sociaal Professional aangeboden alsmede dertig post-initiële opleidingen. Het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling maakt deel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de FMR. Met negen lectoraten is het Kenniscentrum Sociale Innovatie het grootse kenniscentrum van de HU. Alle lectoren zijn toonaangevend in hun eigen vakgebied en het kenniscentrum als geheel scoort goed in de externe beoordelingen. Binnen het kenniscentrum is onderzoek geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan een effectievere beroepspraktijk (directe maatschappelijke impact). Het kenniscentrum richt zich in gezamenlijkheid op de vernieuwing en verbetering van de dienstverlening binnen het brede werkveld, waarin HBO juristen, sociale professionals en HRM professionals werkzaam zijn. Samenwerking (zowel in programmalijnen als projecten) en oprechte interesse in – en het streven naar optimale synergie tussen – elkaars werkvelden staan hoog in het vaandel van onze lectoren en overige medewerkers van het kenniscentrum. Als lector binnen het kenniscentrum krijgt u in toenemende mate duidelijke opdrachten mee (Wat), maar krijgt u vervolgens veel vrijheden om hier op een eigen manier invulling aan te geven (Hoe). Dit alles maakt het kenniscentrum een inspirerende omgeving om in te werken. Als lector rapporteert u – totdat de voorgenomen organisatiebijstelling is doorgevoerd – rechtstreeks aan de faculteitsdirecteur (als directeur kenniscentrum) en maakt u onderdeel uit van het lectorenoverleg. U werkt intensief samen met de bijzonder lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling en daarnaast heeft u actief contact met in het bijzonder de instituutsdirecteuren en de hogeschoolhoofddocenten ten behoeve van een optimale verbinding tussen onderzoek en onderwijs, een sterk onderwijsassortiment en de benodigde afstemming over de inzet van docentonderzoekers binnen uw lectoraat. Standplaats is het Utrecht Science Park te Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie met een omvang van 0,6 fte. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband is minimaal € 5186 en maximaal € 7358 (schaal 15 of 16). Daarboven ontvangt u volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een korte werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden.

Solliciteren
Voor nadere informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Loes Berendsen, faculteitsdirecteur via haar management assistente Nel van Veenendaal – van Wijk (088 481 2132 | nel.vanveenendaal-vanwijk@hu.nl). Je kunt tot en met 16 maart 2015 uitsluitend online solliciteren. We verzoeken je daarbij in de titel van je motivatiebrief en CV altijd even je naam op te nemen ten behoeve van een optimale registratie. Klik HIER om direct te solliciteren, of bezoek de website van de Hogeschool Utrecht.

Hogeschool Utrecht (HU) is een dynamische hogeschool, waar het prettig leren en werken is. We kennen een open en informele sfeer en hebben moderne gebouwen om in te werken. De hoofdlocaties zijn verspreid over Utrecht en Amersfoort. Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan.